DAY 1-15

GRADE I :

Measures:

Day 1 (Ichi, ni)

Day 2 (San, yon)

Day 3 (Go, roku)

Day 4 (Shichi, hachi)

Day 5 (Kyuu, juu)

Day 6 (Hyaku, sen)

Day 7 (Hi, tsuki)

Day 8 (Hi, mizu)

Day 9 (Ki, kane)

Day 10 (Do, toshi/nen) 

Day 11 (Dai/tai, naka/chuu/juu)

Day 12 (Chiisai, shou)

Day 13 (Hayai, shiroi)

Day 14 (Akai, aoi)

Nature & People:

Day 15 (Yama, kawa)